Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik 
                                                       
          do Uchwały Nr 728/272/06
                                                       
          Zarządu Województwa Mazowieckiego
                                                       
          z dnia 11 kwietnia 2006 r.

 

MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ

W OSTROŁĘCE

R E G U L A M I N

O R G A N I Z A C Y J N Y

Ostrołęka, marzec 2006 r.
 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zwane dalej "Muzeum" zostało utworzone zarządzeniem Nr 92/75 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie utworzenia muzeum Okręgowego w Ostrołęce i nadania mu statutu oraz Zarządzenia nr 75/98 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

§ 2 

Muzeum działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
   

 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami);
   

 3. Statutu nadanego Uchwałą Nr 649/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
   

 4. uchwały Nr 5/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniającej Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. 

§ 3

Regulamin Organizacyjny określa organizację pracy oraz strukturę, zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum.

§ 4 

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem działania jest trwała ochrona dóbr kultury, udostępnianie zbiorów i ich upowszechnianie.

2. Cele, zadania i funkcje Muzeum określa Statut.
 

§ 5

1. W Muzeum tworzy się działy i oddziały oraz wg potrzeb samodzielne stanowiska pracy.

2. Na czele poszczególnych działów i oddziałów stoją kierownicy.

3. Kierowników działów i oddziałów zatrudnia Dyrektor Muzeum zwany dalej Dyrektorem.

4. Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi pracowników działów i oddziałów, odpowiadają za organizację i kontrolę pracy tych komórek.

5. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio dyrektorowi. 

Rozdział II

ORGANIZACJA PRACY

§ 6
 

1. Pracą Muzeum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Muzeum jako całej jednostki organizacyjnej.

3. Dyrektor zarządza Muzeum, jest pracodawcą i przełożonym pracowników Muzeum, zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników, ustala kierunki pracy Muzeum, reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy wicedyrektora i głównego księgowego, podporządkowanych mu kierowników działów, którzy są odpowiedzialni wobec dyrektora za prawidłową organizację i wykonanie pracy w kierowanych przez siebie działach.

5. Stałym organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest Kolegium, w którego skład wchodzą kierownicy działów i oddziałów.

6. Organ doradczy dyrektora jest powoływany i odwoływany zgodnie z § 12 Statutu Muzeum.


 

Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 7

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Muzeum otrzymują polecenia służbowe od bezpośredniego przełożonego. W przypadku otrzymania polecenia służbowego od przełożonego wyższego szczebla, pracownik zobowiązany jest zawiadamiać o tym swego bezpośredniego przełożonego.

2. Dyrektor udziela pracownikom Muzeum wszelkich upoważnień do działania, reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Muzeum.

3. Wszelkie oświadczenia Muzeum z zakresie uprawnień i zobowiązań finansowych wymagają równoczesnego podpisu Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

4. W dokumentach przedkładanych Zarządowi Województwa Mazowieckiego i kierownictwu właściwemu do spraw kultury a w szczególności w projektach aktów normatywnych, sprawozdaniach, analizach i innych materiałach zamieszcza się:

1) imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika, który opracował materiał,

2) imię i nazwisko Dyrektora lub kierownika, który materiał akceptował,

3) data opracowania.

5. Obieg dokumentów reguluje Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Muzeum na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 roku w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 216).

6. W skład Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Działy:

a) Etnograficzny,

b) Historyczno – Artystyczny,

c) Edukacji i Promocji,

d) Administracyjny,

e) Finansowo – Księgowy,

2) Oddziały:

a) Muzeum Historyczne w Przasnyszu;

b) Zagroda Kurpiowska w Kadzidle;

 1. Oddziały posiadają status działów Muzeum


 

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 8

 1. Dyrektor:

1) zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Muzeum;

2) jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum, w szczególności za przygotowanie planów pracy i sprawozdań;

3) prowadzi politykę kadrową, płacową oraz ustala podział funduszu nagród;

4) podlegają mu bezpośrednio:

 1. Dział Edukacji i Promocji,

 2. Dział Administracyjny,

 3. Dział Finansowo-Księgowy,

 4. Zagroda Kurpiowska w Kadzidle.

2. Wicedyrektor:

1) zastępuje dyrektora w sprawach merytorycznych i organizacyjnych oraz reprezentuje i składa oświadczenia w imieniu Muzeum podczas nieobecności dyrektora;

2) zastępuje dyrektora w przypadku braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy;

3) jest odpowiedzialny za ewidencję zbiorów, opracowanie naukowe, dokumentację, konserwację zbiorów;

4) podlegają mu bezpośrednio:

 1. Dział Historyczno-Artystyczny,

 2. Dział Etnograficzny,

 3. Muzeum Historyczne w Przasnyszu.

§ 9

1. Do podstawowych zadań Działu Etnograficznego należy:

1) gromadzenie zabytków z dziedziny kultury ludowej z Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej oraz kultury małomiasteczkowej;

2) prowadzenie badań naukowych nad wybranymi dziedzinami kultury wsi kurpiowskiej oraz terenów sąsiednich;

3) prowadzenie badań terenowych;

4) inwentaryzowanie i naukowe opracowanie pozyskiwanych muzealiów;

5) przechowywanie obiektów muzealnych oraz nadzór nad ich stanem zachowania;

6) konserwacje obiektów muzealnych przez pracowników działu oraz zlecanie tej pracy specjalistycznym firmom;

7) gromadzenie dokumentacji działalności twórców ludowych;

8) gromadzenie dokumentacji dotyczącej imprez folklorystycznych z regionu Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej, konkursów sztuki ludowej;

9) dokumentowanie wybranych dziedzin kultury duchowej i społecznej ludności wiejskiej zamieszkującej teren Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej oraz tereny sąsiednie;

10) sprawowanie opieki nad twórczością ludową artystów regionu kurpiowskiego, organizowanie konkursów, kiermaszów;

11) organizowanie wystaw stałych i czasowych z dziedziny etnografii;

12) współpraca z Działem Edukacji i Promocji w realizowaniu działalności popularyzatorskiej i oświatowej;

13) współpraca z twórcami ludowymi;

14) przygotowywanie publikacji z zakresu etnografii;

2. W skład działu wchodzi stanowisko ds. archeologii, do którego zadań należy: gromadzenie oraz naukowe opracowanie eksponatów dotyczących prehistorii Ostrołęki, przygotowywanie wystaw, działalność upowszechnieniowa w dziedzinie archeologii.

§ 10

Do podstawowych działań Działu Historyczno-Artystycznego należy:

1) gromadzenie zabytków z dziedziny historii i sztuki dotyczących miasta Ostrołęki oraz miejscowości z terenu Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej;

2) poszukiwanie w antykwariatach, w środowisku kolekcjonerów, na aukcjach oraz wśród artystów plastyków związanych z Ostrołęką przedmiotów mogących wzbogacić zbiory muzeum;

3) prowadzenie badań naukowych nad wybranymi zagadnieniami historycznymi miasta Ostrołęki oraz terenów Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej;

4) prowadzenie badań terenowych;

5) inwentaryzowanie i naukowe opracowanie pozyskanych muzealiów;

6) przechowywanie obiektów muzealnych i nadzór nad ich stanem zachowania;

7) konserwowanie i zabezpieczanie muzealiów przez pracowników Muzeum oraz zlecanie firmom specjalistycznym;

8) gromadzenie dokumentów mających wartość archiwalną;

9) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

10) współpraca z Działem Edukacji i Promocji w organizowaniu wystaw i realizowaniu działalności popularyzatorskiej i oświatowej;

11) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność związaną z zakresem działania działu;

12) udzielanie pomocy merytorycznej muzealnym placówkom terenowym;

13) przygotowywanie publikacji z zakresu historii i sztuki.

§ 11
 

Do podstawowych zadań Działu Edukacji i Promocji należy:

1) współorganizowanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum;

2) organizowanie wystaw czasowych i oświatowych poza siedzibą Muzeum;

3) gromadzenie materiałów oświatowych;

4) przygotowywanie w porozumieniu z innymi działami Muzeum lekcji muzealnych, sesji naukowych i sympozjów;

5) prowadzenie badań marketingowych wśród publiczności muzealnej mających na celu przygotowanie najkorzystniejszej oferty dla zwiedzających;

6) tworzenie programów działań, poszukiwanie nowych form pracy oświatowej mających na celu uaktywnienie publiczności muzealnej;

7) organizowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych;

8) reklama i promocja działalności Muzeum;

9) organizowanie imprez związanych z promocją wystaw czasowych;

10) prowadzenie publikacji muzealnych;

11) prowadzenie biblioteki Muzeum w tym: zakup książek i czasopism oraz ich systematyczne opracowywanie;

12) prowadzenie dokumentacji działalności Muzeum;

13) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji fotograficznej: muzealiów, imprez, wydarzeń kulturalnych, wykonywanie fotografii do wydawnictw;

14) opracowywanie plastyczne wystaw, wydawnictw i imprez organizowanych przez Muzeum;

15) nadzór nad sprzedażą wydawnictw, pamiątek regionalnych. znaczków w Muzeum oraz w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle;

16) nadzór nad pracą personelu obsługi sal wystawowych;.

17) zapewnienie przewodników dla zwiedzających;

18) przygotowanie publikacji z zakresu edukacji i promocji.

§ 12

Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie rachunkowości i gospodarki finansami muzeum;

2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń Muzeum;

3) prowadzenie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz oszczędnej gospodarki majątkiem Muzeum i nadzór nad nim;

4) wykonywanie remontów i napraw obiektu, wyposażenia, sprzętów, środków transportu;

5) zabezpieczenie majątku Muzeum przed kradzieżą i dewastacją;

6) zaopatrywanie muzeum w sprzęt i materiały, prowadzenie magazynu materiałowego;

7) utrzymywanie czystości i porządku, stała troska o właściwy wystrój i estetykę obiektu;

8) sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą personelu obsługi;

9) obsługa kancelaryjna Muzeum;

10) obsługa transportu Muzeum, dbanie o jego właściwe i oszczędne wykorzystywanie;

11) udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej placówkom terenowym;

12) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie kartoteki odzieży ochronnej i roboczej;

13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

14) czynności kadrowe;

15) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi.
 

§ 13
 

Do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) planowanie działalności i realizacja budżetu Muzeum;

2) prowadzenie na bieżąco urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych oraz ich uzgadnianie;

3) nadzór nad operacjami kasowymi Muzeum;

4) gromadzenie dokumentacji obrotów kasowych i bankowych;

5) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac;

6) odprowadzanie składek ZUS;

7) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego;

8) prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych oraz przeprowadzanie spisów:

a) przedmiotów będących w użytkowaniu Muzeum;

b) muzealiów;

c) zbiorów bibliotecznych;

9) księgowanie funduszu socjalnego i mieszkaniowego zgodnie z decyzjami Komisji Socjalnej;

10) prowadzenie kartoteki świadczeń socjalnych;

11) sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych.
 

§ 14
 

Do podstawowych zadań Oddziału Muzeum Historyczne w Przasnyszu zwanego dalej Oddziałem należy:

1) gromadzenie poprzez, dary, zakupy, badania archeologiczne zbiorów dotyczących miasta Przasnysza oraz terenów sąsiednich;

2) prowadzenie badań naukowych nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi przeszłości miasta Przasnysza i okolic;

3) inwentaryzowanie i naukowe opracowanie pozyskanych muzealiów;

4) przechowywanie obiektów muzealnych i nadzór nad ich stanem zachowania;

5) organizacja wystaw stałych i czasowych w siedzibie i poza siedzibą Muzeum;

6) udostępnianie zbiorów do celów wystawienniczych oraz badań naukowych;

7) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność związaną z problematyką Oddziału;

8) przygotowywanie publikacji związanych z działalnością Oddziału.

§ 15
 

Do podstawowych zadań Oddziału Zagroda Kurpiowska w Kadzidle należy:

1) gromadzenie poprzez dary zabytków dotyczących kultury ludowej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz przekazywanie ich do dalszego opracowania do Działu Etnograficznego;

2) udostępnianie zwiedzającym ekspozycji usytuowanych w poszczególnych obiektach na terenie Zagrody;

3) organizacja kiermaszów, warsztatów i lekcji dotyczących kultury Kurpiowskiej Puszczy Zielonej;

4) stała współpraca z twórcami ludowymi;

5) prowadzenie sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych;

6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kadzidle.

§ 16
 

Pracownicy realizują przydzielone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:

1) znajomość przepisów prawnych z zakresu muzealnictwa, zarządzeń i wytycznych dyrektora Muzeum oraz jednostek nadrzędnych na powierzonych stanowiskach pracy;

2) przestrzeganie Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

3) powierzony im majątek Muzeum;

4) właściwe wykonanie pracy i jej efekty oraz przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 17
 

Schemat organizacyjny wraz z nazwami działów, oddziałów, stanowisk pracy oraz liczbą etatów określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 18 

Zasady, sposób prowadzenia inwentarza zbiorów oraz ich znakowanie określa odrębny regulamin ustanowiony przez dyrektora Muzeum odrębnym Zarządzeniem.

§ 19
 

Oddziały posiadają odrębne regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektora Muzeum odrębnym Zarządzeniem.


 

Rozdział V
 

REALIZACJA BUDŻETU

§ 20
 

1. Za realizację budżetu odpowiedzialny jest dyrektor i główny księgowy Muzeum.

2. Budżet Muzeum realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz wytyczne właściwego organizatora.


 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym do jego ustanowienia.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do wiadomości pracowników Muzeum w postaci Zarządzenia i potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu własnoręcznym podpisem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3771