Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W uzgodnieniu:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Załącznik do Uchwały Nr 649/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 1999 r. (z uwzględnieniem zmian statutu dokonanych na podstawie Uchwały Nr 312/83/2000 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmian w statutach niektórych muzeów oraz Uchwały Nr 5/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniającej Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nadania statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Tekst jednolity.

Statut

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721; zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24; zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

 3. zarządzenia Nr 92/95 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie utworzenia Muzeum Okręgowego w Ostrołęce i nadania mu statutu oraz zarządzenia Nr 75/98 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,

 4. niniejszego statutu
   

§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto Ostrołęka, a terenem jego działania obszar Mazowsza.

§ 3

 1. Organizatorem Muzeum jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5

Muzeum używa okrągłej pieczęci zawierającej pośrodku wizerunek godła państwa, a w otoku napis z nazwą „Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”.


 

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności
 

§ 6

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury polskiej w zakresie prehistorii, historii, sztuki i etnografii.

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.

§ 7

Muzeum realizuje swoje cele określone w § 6 przez:

 1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,

 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

 3. przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,

 4. zabezpieczanie i konserwację posiadanych muzealiów,

 5. urządzanie wystaw stałych, czasowych, i objazdowych,

 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

 7. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej,

 8. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

 9. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 8

W realizacji celów statutowych Muzeum może współdziałać zarówno z osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi.


 

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze
 

§ 9

 1. Dyrektor zarządza i reprezentuje je na zewnątrz,

 2. Dyrektor organizuje pracę Muzeum oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

§ 10

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. Dyrektor może zarządzać Muzeum przy pomocy wicedyrektora, powoływanego i odwoływanego w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego, na zasadach określonych art. 11 ustawy o muzeach.

 2. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o muzeach.

 3. Rada składa się z 9 osób.

§ 12

 1. Dyrektor Muzeum może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych muzealników kolegia doradcze.

 2. Kolegium może mieć charakter stały – wówczas kadencja jego członków trwa 2 lata lub może być utworzone dla realizacji konkretnego działania – wówczas okres jego działania wyznacza termin wykonania zadania.

 3. W skład kolegium mogą wchodzić doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby spoza, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie utworzenia kolegium.

 4. Liczba członków kolegium nie może przekroczyć 10 osób.

 5. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 6. Dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Muzeum.

 7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora Muzeum.

 8. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

 9. Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności 50% członków kolegium, w głosowaniu jawnym.

§ 13

W skład Muzeum wchodzą następujące działy i oddziały:

 1. Dział Etnograficzny;

 2. Dział Historyczno-Artystyczny;

 3. Dział Edukacji i Promocji;

 4. Dział Administracyjny;

 5. Dział Finansowo-Księgowy;

 6. Oddział Muzeum Historyczne w Przasnyszu;

 7. Oddział Zagroda Kurpiowska w Kadzidle.
   

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


 

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 15

Bieżąca działalność i zobowiązania Muzeum są finansowane z uzyskanych przychodów, którymi są:

 1. Wpływy z prowadzonej działalności,

 2. Dotacje otrzymywane od organizatora,

 3. Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.  
     

§ 16

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 18

 1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi.

 2. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na działalność statutową Muzeum.


 

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe
 

§ 19

 1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:4155